RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są na zasadzie współadministrowania:

     1) Domki „Promyk” Aleksandra Lorent, ul. Nadmorska 11, Wicie, gmina Darłowo,
         e-mail: biuro@domkipromyk.pl, tel. 606-183-044, oraz

     2) Anna Lorek Domki letniskowe „Promyk II”, ul. Nadmorska 11, Wicie, gmina Darłowo,
         e-mail: 63asia@wp.pl, tel. 783-257-511.

zwani dalej „Administratorem”

2. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail, telefonicznie,
     pisemnie bądź w siedzibie Administratora,

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wynajem domku letniskowego (art.6 ust.1 lit. a, b, c Rozporządzenia). Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy cywilnoprawnej, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy,

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom które przetwarzają dane osobowe
w imieniu Administratora, świadcząc usługi np. IT, księgowe, kurierskie lub inne podobne, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

5. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, również wtedy gdy ich przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, w szczególności dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby której dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – a tym samym, na podstawie art.6 ust.1 pkt f) RODO – zgodnie z prawem,

6. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania z naszych usług, w celu:

  1) realizacji usługi wynajmu, świadczonej na Państwa rzecz oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług,

  2) poboru i rozliczenia opłaty miejscowej i innych opłat związanych z Państwa pobytem
   w naszych domkach,

7. Okresy, przez które Administrator będzie Pani/Pana dane osobowe przechowywał, ustalane są
w oparciu o przepisy prawa, między innymi: prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, przepisów archiwalnych,

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy,

9. Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa,

12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 i 4 RODO.